Informacja o Administratorze Pana/Pani danych osobowych
W związku ze zmianą przepisów w zakresie ochrony danych osobowych, spełniając obowiązek
informacyjny, wskazujemy, że Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Papillon Media Ewelina Jurczyńska, Nierada ul. Targowa 210, 42-262 Poczesna, NIP 5732655045, zwany dalej administratorem lub Papillon Media.

Kontakt w sprawie danych osobowych
Z Administratorem może Pani/Pan skontaktować się za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres
wskazany powyżej lub poczty elektronicznej na adres e-mail administratordanych@papillonmedia.pl
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być nasi pracownicy, podmioty współpracujące z
Papillon Media lub Modna Częstochowa i niektórzy jej partnerzy, oraz podmioty realizujące na rzecz
Administratora m.in. usługi prawne, usługi informatyczne.

Cel oraz podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
Przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe w następujących celach:
1) jest to niezbędne dla realizacji umowy, którą zawarli Państwo z Papillon Media lub Modną Częstochową lub do podjęcia
czynności, na Państwa żądanie, przed zawarciem umowy;
2) na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Papillon Media, w celach:
• statystycznych,
• badania satysfakcji klienta,
• dochodzenia roszczeń;
• marketingowych, w tym w celu przesyłania treści marketingowych (np. ofert produktów i usług
Papillon Media lub Modna Częstochowa oraz podmiotów z nim współpracujących), w przypadkach przetwarzania danych w
tych celach, gdy interesy lub podstawowe prawa i wolności klientów nie mają charakteru nadrzędnego
względem interesu Papillon Media;
3) związanych z inną działalnością marketingową Papillon Media i podmiotów z nim
współpracujących – w przypadku, gdy wyrazili Państwo uprzednio zgodę na przetwarzanie swoich
danych w tych celach;
4) podatkowych oraz rachunkowych.
Pani/Pana dane będą przetwarzane do czasu wycofania przez Panią/Pana zgody, ustania celu
przetwarzania oraz celów z nim powiązanych, a także nie dłużej, niż wymagają tego obowiązujące
przepisy prawa.
Pani/Pana dane mogą być przekazywane i przetwarzane w celach, o którym mowa powyżej, również
przez podmioty współpracujące z Papillon Media.
Pani/Pana nie będą przekazywane do odbiorców w państwach nieobjętych Europejskim Obszarem
Gospodarczym.
Informujemy także, że Administrator podejmuje wszelkie starania i dokłada należytej staranności, celem
zapewnienia wszelkich środków fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych
przed ich przypadkowym lub umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą oraz
nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem lub dostępem.

Pani/Pana uprawnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych
1. Prawo do cofnięcia zgody – w dowolnym czasie może Pani/Pan wycofać zgodę, ze skutkiem od
chwili wycofania zgody, na przetwarzanie danych.
2. Prawo do żądania od Administratora usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia
zapomnianym) – może Pani/Pan żądać usunięcia wszystkich lub części swoich danych osobowych.
3. Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych z przyczyn związanych z
Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku gdy Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie prawnie
uzasadnionego interesu Papillon Media.
4. Prawo do żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych.
5. Prawo do przenoszenia Pani/Pana danych osobowych.
6. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Dodatkowe uprawnienia
Może Pani/Pan skorzystać z powyższych uprawnień, z wyłączeniem pkt. 6, kontaktując się z
Administratorem za pośrednictwem poczty tradycyjnej, na adres siedziby Administratora lub poczty
elektronicznej, na adres e-mail administratordanych@papillonmedia.pl
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych, w szczególności imienia i nazwiska, adresu, oraz – w
zależności od przedmiotu umowy – innych danych, jest warunkiem jej zawarcia. Ich podanie nie jest
obowiązkowe, aczkolwiek może to skutkować niemożliwością zawarcia umowy przez Papillon Media. Ponadto podanie określonych danych jest wymogiem ustawowym, w szczególności
wynikającym z przepisów podatkowych. W pozostałym zakresie podanie przez Panią/Pana danych jest
dobrowolne.